Kazanm : T.1.3.4. Basit ve ksa cmleleri okur.
Kayt Yok
Toplam Kayt: 0 | 1 |